Disclaimer

Algemeen 

 1. Optitude Coaching & Publishing (Kamer van Koophandel 58715274), verleent u hierbij toegang tot deze website, verder: de ‘Website’. Door deze website te bezoeken, een dienst of product bij ons aan te schaffen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u uw akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de website

 1. De op de Website en in de mailing getoonde informatie wordt door OPTITUDE COACHING & PUBLISHING met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de Website en/of in de mailing wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
 2. OPTITUDE COACHING & PUBLISHING verschaft de inhoud van de website Bestetherapie.nl in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg voor de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend bestemd voor particulier gebruik. Alle informatie die deze website en bijbehorende producten verschaft zijn enkel voor educatieve doeleinden. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze informatie ligt bij u als bezoeker/klant. Raadpleeg in geval van twijfel bij het toepassen van adviezen rondom gezondheid en medisch gerelateerde onderwerpen eerst een (huis)arts.
 3. OPTITUDE COACHING & PUBLISHING garandeert evenmin dat de website Bestetherapie.nl foutloos of ononderbroken zal functioneren. OPTITUDE COACHING & PUBLISHING wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. OPTITUDE COACHING & PUBLISHING is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de webpagina’s en/of in de mailing die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is of met de tijdelijke onmogelijkheid om de Website te kunnen raadplegen.

Informatie van derden, producten en diensten

 1. Bepaalde (hyper)links op de Website en/of in de mailing kunnen mogelijk leiden naar websites buiten het domein van Bestetherapie.nl, welke geen eigendom zijn van OPTITUDE COACHING & PUBLISHING, maar zijn alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen zijn. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat je de Website Bestetherapie.nl. Hoewel OPTITUDE COACHING & PUBLISHING uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan OPTITUDE COACHING & PUBLISHING niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Wanneer OPTITUDE COACHING & PUBLISHING links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door OPTITUDE COACHING & PUBLISHING worden aanbevolen. OPTITUDE COACHING & PUBLISHING aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door OPTITUDE COACHING & PUBLISHING niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. OPTITUDE COACHING & PUBLISHING is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt nadrukkelijk geen bekrachtiging door OPTITUDE COACHING & PUBLISHING van die bestanden in.

Informatie gebruiken

 1. OPTITUDE COACHING & PUBLISHING behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten, andere objecten en de inhoud van producten en diensten). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OPTITUDE COACHING & PUBLISHING of de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U gaat ermee akkoord dat u de gehele inhoud van de Website alleen gebruikt voor positieve doeleinden en nooit met de intentie om anderen te misleiden of materiële of immateriële schade te berokkenen.
 2. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de Website en de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten, regelgeving betreffende privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor alles wat u naar of vanuit de Website verzendt.

Wijzigingen

 1. OPTITUDE COACHING & PUBLISHING behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

 1. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen, voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.

Melding kwetsbaarheid

 1. Het kan onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit. Als u een kwetsbaarheid ontdekt, vragen wij u deze zo snel mogelijk te melden zodat we de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Email

 1. OPTITUDE COACHING & PUBLISHING wijst u erop dat de inhoud van e-mailberichten en alle daarbij meegestuurde bijlagen vertrouwelijk kunnen zijn en uitsluitend bestemd zijn voor geadresseerde(n). Indien u een e-mailbericht abusievelijk hebt ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de afzender te informeren door dit e-mailbericht te retourneren en het e-mailbericht niet te gebruiken en te verwijderen.
 2. OPTITUDE COACHING & PUBLISHING acht het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het gebruik van digitale communicatiemiddelen, waaronder e-mail. Mede gelet op de mogelijke vertrouwelijkheid van de inhoud van een e-mailbericht, verwacht OPTITUDE COACHING & PUBLISHING van u dat u een ontvangen e-mailbericht niet zomaar zonder voorafgaande toestemming van de verzender verder verspreidt, op enige wijze openbaar maakt of kopieert.
 3. OPTITUDE COACHING & PUBLISHING benadrukt dat aan het gebruik van digitale communicatiemiddelen, waaronder e-mail, risico’s kleven. OPTITUDE COACHING & PUBLISHING gaat er vanuit dat u als gebruiker van digitale communicatiemiddelen, deze risico’s, waaronder niet gegarandeerde bezorging van e-mailberichten en eventuele bijlagen, onjuiste of onvolledige overbrenging van de inhoud van een e-mailbericht en eventuele bijlagen, vertraging of virussen, aanvaardt.

14. Bij de aankoop van een dienst gaat u  ermee akkoord dat u  na aankoop u  naam en e-mailadres invult om de mailing te ontvangen. Een mailing op de klantenlijsten wordt zo nu en dan verstuurd welke informatie bevat die gerelateerd is aan de door u afgenomen dienst.

Contact

>